Letter of Intent signed with Kaivogen Oy to produce Lumito’s complete reagent kits

Lumito AB and the Finnish company Kaivogen Oy have signed a Letter of Intent to produce Lumito’s immunohistochemistry reagent kit, which is part of the company’s complete product offering in digital tissue analysis. The ambition is to launch the product in research laboratories in the latter part of 2022.

Lumito’s product consists of a scanner and UCNP (Up Converting Nano Particles)-based labelling fluids (reagents) for various disease markers. In April this year, Lumito signed a collaboration agreement for 0-series production of the company’s scanner with Optronics Partner pr AB. The product has the potential to improve tissue diagnostics by meeting the increasing need for specific tissue analysis through higher analytical quality and shorter analysis times. The technology is based on an IHC reagent kit with Lumito’s UCNPs acting as tumor reporters.

  • We are proud that Lumito has chosen us as their manufacturing partner. Lumito’s unique platform combined with our proven know-how of nanoparticle-based upconversion technology has created this exciting opportunity for both companies”, comments Leena Kokko, CEO Kaivogen, a Uniogen group company.
  • At Uniogen we are continually evaluating new ways to bring value to our industrial partners through our processes and research based innovations. We are excited about the collaboration with Lumito in the field of tissue diagnostics, says Ilari Antila, CEO of Uniogen.
  • The letter of intent signed with Kaivogen is an important step to secure production of our complete reagent kit consisting of UCNPs and our staining fluid, for the upcoming product launch in research labs, says Mattias Lundin, Lumito’s CEO.

Read more about Lumitos technology.

Link to press release “Lumito signs cooperation agreement with Optronic för 0-series production”.

For further information, please contact:

Lumito’s CEO, Mattias Lundin
E-mail: ml@lumito.se
phone: +46 76-868 45 09

Also, visit our website.

Kaivogen, a Uniogen company, is a specialist in immunoassays and antibody tests, and a trusted partner for custom IVD assays. Uniogen is a global pioneer in clinical diagnostics, point-of-care testing and instruments for life sciences. The company provides solutions for clinical laboratories, in-vitro diagnostic companies, research organizations and pharmaceutical service companies. Upcon is ideal for variety of applications including quantitative bioaffinity assays, microscopy and imaging. UpconTM is a registered trademark of Kaivogen. Additional information about Uniogen, based in Turku, Finland, is available at www.uniogen.com

Lumito specializes in medical technology for digital pathology. Through its proprietary and patented technology, Lumito aims to provide healthcare providers with a powerful tool to meet the demands for fast and safe tissue diagnostics in personalized healthcare. The technology enables higher contrast images where unimportant background information is sorted out, making it easier for pathologists to find cancer indications. The technology, based on Up Converting Nano Particles (UCNP), has the potential to significantly improve the diagnosis of tissue samples through higher quality analyses and shorter analysis times. The method has several potential applications, but Lumito has chosen to focus primarily on digital pathology. The company is a spin-off from a research group at Lund University’s Department of Atomic Physics and Laser Centre.
www.lumito.se.

The share is traded on NGM Nordic SME, under the name LUMITO and Mentor is Mangold Fondkommission, phone: +46 (8) 5030 1550 and email, ca@mangold.se.

 

Lumito tecknar Letter of Intent med Kaivogen Oy för produktion av bolagets kompletta reagens-kit

Lumito AB och det finska bolaget Kaivogen Oy har tecknat en avsiktsförklaring, Letter of Intent, för produktion av Lumitos immunohistokemi reagens-kit, vilket ingår i bolagets kompletta produkterbjudande inom digital vävnadsanalys. Ambitionen är att lansera den första produkten på forskningslaboratorium under den senare delen av 2022.

Lumitos produkt består av en scanner samt UCNP (Up Converting Nano Particles)-baserade inmärkningsvätskor (reagenser) för olika sjukdomsmarkörer. I april tecknade bolaget ett samarbetsavtal för 0-serieproduktion av bolagets scanner med Optronics Partner pr AB. Produkten har förutsättningar att förbättra vävnadsdiagnostiken genom att möta det ökade behovet av specifik vävnadsanalys genom högre analyskvalitet och kortare analystider. Tekniken är baserad på ett IHC-reagenskit där Lumitos UCNPs fungerar som tumörrapportörer.

  • Vi är stolta över att Lumito har valt oss som tillverkningspartner. Lumitos unika plattform i kombination med vår beprövade kunskap om nanopartikelbaserad upconversion teknik har skapat denna spännande möjlighet för båda företagen, kommenterar Leena Kokko, VD för Kaivogen, ett företag inom Uniogen-gruppen. 
  • På Uniogen utvärderar vi ständigt nya sätt att skapa värde för våra industriella partners genom våra processer och forskningsbaserade innovationer. Vi är glada över samarbetet med Lumito inom digital vävnadsdiagnostik, säger Ilari Antila, VD för Uniogen. 
  • Den avsiktsförklaring, Letter of Intent, som signerats med Kaivogen är ett viktigt steg för att säkerställa produktion av vårt kompletta reagenskit bestående av UCNP:s och vår infärgningsvätska, inför kommande produktlansering på forskningslaboratorium, säger Mattias Lundin, Lumitos VD.

Länk till information gällande Lumitos teknik.

Länk till pressmeddelande ”Lumito tecknar samarbetsavtal med Optronic för 0-serieproduktion av bolagets scanner”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lumitos VD, Mattias Lundin
e-post: ml@lumito.se
tel: 076-868 45 09

www.lumito.se

Kaivogen som är ett bolag inom Uniogen är specialiserat på immunoanalyser och antikroppstester och en pålitlig partner för specifika IVD-analyser. Uniogen är en pionjär inom klinisk diagnostik och erbjuder lösningar inom klinisk diagnostik, point-of-care testning och instrument inom life science. Företaget erbjuder lösningar för kliniska laboratorier, företag inom in vitro-diagnostik, forskningsorganisationer och läkemedelsföretag. UpconTM är ett registrerat varumärke som tillhör Kaivogen och är idealiskt för olika applikationer, i synnerhet bio affinitet baserad analyser och mikroskopisk avbildning. Ytterligare information om Uniogen, med säte i Åbo, Finland, finns på www.uniogen.com.

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fond-kommission, telefon: 08-503 015 50.

Abacus Diagnostica, Kaivogen and Labrox are now Uniogen

Uniogen is a global pioneer in clinical diagnostics, point-of-care testing, and instrumentation for life sciences.

Uniogen – Enabling diagnosis and care at first appointment